SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji spletne trgovine Splošni pogoji turistične agencije Splošni pogoji sup aktivnosti Splošni pogoji šole kajtanja in supanja GDPR POTRDITEV

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE BANANAWAYSHOP

1. OPREDELITEV POJMOV

SPLETNO MESTO Bananaway shop (v nadaljevanju: spletno mesto) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora Bananaway shop ponuja uporabnikom storitve posredovanja informacij, nakupa blaga in storitev ter druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

PONUDNIK oz. nosilec spletnega mesta, lastnik vsebin in izvajalec s spletnim mestom povezanih prodajnih in storitvenih dejavnosti, je EURORA d.o.o., Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik), razen kjer je v okviru spletnega mesta označeno drugače.

UPORABNIK spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem, uporabljanjem storitev spletne trgovine ipd.) uporablja storitve spletnega mesta.

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta vsebuje namen in sredstva obdelave ter varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku v okviru uporabe spletnega mesta.

2. SPLOŠNO

Pogoji uporabe spletnega mesta Bananaway shop (v nadaljevanju: pogoji) določajo pravice in obveznosti ponudnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin tega spletnega mesta.

Uporabnik spletnega mesta potrjuje, da je z obiskom na spletnem mestu seznanjen z vsebino teh pogojev, da jih sprejema in so zanj zavezujoči.

3. VSEBINA IN UPORABA SPLETNEGA MESTA

Storitve spletnega mesta so praviloma na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Namen spletnih strani spletnega mesta je posredovanje kakovostnih in celovitih informacij o izdelkih in storitvah, ki jih proizvaja, izvaja in prodaja ponudnik, o njihovi uporabnosti, interakciji z uporabniki spletnega mesta, prodaji izdelkov, nudenju drugih storitev ter posredovanju drugih informacij v zvezi z dejavnostjo ponudnika.

Gradivo, objavljeno na spletnih straneh spletnega mesta, je komercialnega in informativnega značaja in je namenjeno zgolj za zasebno uporabo. Uporabnik spletnega mesta ne sme brez vedenja in pisnega dovoljenja ponudnika uporabljati ali kopirati katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta v komercialne namene.

Uporaba spletnega mesta je na lastno odgovornost.

4. ODGOVORNOST PONUDNIKA

Ponudnik si bo prizadeval  za nemoteno delovanje spletnega mesta ter natančnost in resničnost posredovanih vsebin.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri uporabi podatkov, če so te posledica netočnih ali nepravilno posredovanih podatkov s strani uporabnikov.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu. Ponudnik lahko začasno ali trajno ukine katerokoli funkcionalnost ali vsebino spletnega mesta brez predhodnega obvestila.

5. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Ponudnik je izključni lastnik imena Bananaway shop in iz njega izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov. Oblikovna zasnova spletne strani in blagovna znamka sta v celoti in izključno last ponudnika spletnega mesta. Vse pravice so pridržane.

Vsebine in gradiva, dostopni na spletnem mestu, razen vsebin, ki jih na spletno mesto posredujejo uporabniki, so last ponudnika, razen če ni drugače navedeno oz. označeno. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu.

Vse vsebine in storitve, dostopne na spletnih straneh oz. spletnem mestu, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet pravic industrijske lastnine so zavarovane skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pravic intelektualne lastnine. V primeru kršitev pravic intelektualne lastnine bo ponudnik zoper kršitelje ukrepal skladno z veljavno zakonodajo.

6. POVEZAVE

Uporabnikom je dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi načeli, na spletno mesto, ki je predmet teh pogojev.

Spletno mesto vsebuje povezave na spletne strani oz. spletna mesta, ki so v lasti in pod nadzorom drugih pravnih ali fizičnih oseb. Te povezave so na voljo zgolj kot priporočilo in morebiten dodaten vir informacij. Na vsebino spletnih strani, na katere so narejene povezave, ponudnik spletnega mesta nima nikakršnega vpliva ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za dostopnost, vsebino, točnost in resničnost njihovih navedenih vsebin. Uporabniki so zavezani pogojem uporabe spletnih strani, na katere dostopajo preko povezav spletnega mesta, ki je predmet teh pogojev.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV- POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti spletnega mesta opredeljuje namen in sredstva obdelave ter varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku v okviru uporabe spletnega mesta.

Ponudnik spletnega mesta zbira, obdeluje, varuje in hrani osebne podatke uporabnikov spletnega mesta v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik odgovarja za resničnost in točnost osebnih podatkov, ki jih posreduje ponudniku spletnega mesta.

Z obiskom, brskanjem in uporabo spletnega mesta uporabnik soglaša, da ponudnik spletnega mesta z namenom seznanitve z obiskanostjo svojega spletnega mesta ter izboljševanja vsebin in uporabnosti spletnih strani zbira splošne, neosebne podatke o obisku spletnega mesta, kot so naslov IP, prek katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta, čas dostopa oz. uporabe spletnega mesta, strani oz. vsebine, do katerih uporabnik dostopa na spletnem mestu, kraj in država iz katere uporabnik dostopa, ključne besede po katerih uporabnik najde spletni naslov ponudnika in internetni naslov spletnega mesta napotitelja, s katerega uporabnik dostopi do spletnega mesta ponudnika.

Z uporabo storitev spletnega mesta uporabnik soglaša, da ponudnik z namenom izpolnjevanja pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij zbira in obdeluje osebne podatke, posredovane s strani uporabnika, ki so potrebni in primerni za izpolnjevanje med ponudnikom in uporabnikom sklenjenega pogodbenega razmerja. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve obveznosti iz pogodbenih razmerij in s tem povezano potrebno komunikacijo, v primeru prijave na e-novice pa za potrebe posredovanja sporočil, povezanih s poslovanjem ponudnika.

Uporabnik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico do seznanitve z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ta pravica vključuje pravico vpogleda v njegove osebne podatke pri ponudniku, pravico do posredovanja izpisa zbranih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, njihovo prepisovanje, kopiranje, pravico do posredovanja informacije o obdelovanju njegovih osebnih podatkov in druge pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik mora na zahtevo uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Zahtevo za izbris osebnih podatkov ali v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s temi pogoji in Zakonom o varstvu osebnih podatkov ponudnik poda pisno na sedež ponudnika EURORA d.o.o., Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana, preko elektronske pošte info[afna]bananaway.si, lahko pa tudi ustno na zapisnik na sedežu ponudnika.

8. STVARNE NAPAKE

Ponudnik mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila Ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je Ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal Ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo. Obvestilo o napaki nam lahko kupec sporoči osebno, pri čemer mu moramo izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med Ponudnikom in kupcem rabljena stvar, ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

9. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih in le-ti ostanejo last Ponudnika tudi potem, ko so izročeni Kupcu, vse dokler Kupec kupnine ne plača v celoti..

10. PRIJAVA IN ODJAVA NA E-NOVICE

S prijavo na e-novice uporabnik soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem ponudnika (akcije, novosti, reklamna sporočila, novice, itd.) na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko uporabnik oz. prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko izvede na spletni strani ponudnika v okviru rubrike prijave na e-novice, kjer vpiše ime, priimek in svoj elektronski naslov, na katerega prejema e-novice, kar vse potrdi s pritiskom na gumb »odjavi«. Preklic lahko posreduje tudi na sedež ponudnika EURORA d.o.o., Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info[afna]bananaway.si.

11. INFORMACIJE, MNENJA, PRITOŽBE

Svoja mnenja, vprašanja, pripombe, pritožbe, zahtevke in druge izjave glede uporabe spletnega mesta lahko uporabnik spletnega mesta posreduje na:

 • sedež ponudnika: EURORA d.o.o., Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana;
 • po elektronski pošti na e-naslov: shop[afna]Bananaway.si;

Za informacije, dodatna pojasnila ter drugo potrebno komunikacijo je ponudnik dosegljiv tudi na tel. št. 070285228 vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure.

12. UPORABA IN RAZLAGA DOLOČIL

Za vsa razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki s temi pogoji niso posebej opredeljene, se smiselno uporabljajo določila Zakon o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskega zakonika ter druga določila veljavne zakonodaje oz. predpisov.

13. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore in nesoglasja, ki bi nastali med ponudnikom in uporabnikom glede uporabe spletnega mesta oziroma v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja skladno s temi pogoji, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, bosta spore reševali pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu prodajalca.

14. VELJAVNOST POGOJEV

Predmetni pogoji uporabe spletnega mesta veljajo za celotno spletno mesto Bananaway shop. Vsa določila pogojev uporabe spletnega mesta veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, če ti pogoji to izrecno določajo drugače.

Pogoji uporabe spletnega mesta se redno spreminjajo, posodabljajo in dopolnjujejo. Spremembe začnejo veljati z objavo na spletnem mestu.

Ti pogoji so v veljavni različici uporabnikom dostopni na spletnem mestu in na sedežu ponudnika.

Ta pogodba velja, dokler je ena od pogodbenih strank ne prekine. Pogodbo lahko uporabnik prekine kadarkoli tako, da ne uporablja več spletnih strani spletnega mesta.

Pogoji uporabe spletnega mesta veljajo od dne 1.1.2015.

EURORA d.o.o.

Družba Eurora d.o.o. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 29.05.2009 pod SRG 2009/14371 z matično številko: 3552411000 in davčno številko: SI 70768668

SPLOŠNI POGOJI TURISTIČNE AGENCIJE EURORA D.O.O.

Splošni pogoji poslovanja za turistične aranžmaje posredovane z strani turistične agencije Eurora za blagovno znamko Bananaway. Sprošni pogoji turistične Agencije Eurora se upoštevajo pri vseh turističnih paketih, ki vključujejo vsaj dve turistični storitvi (npr. aktivnost, namestitev, prevoz, priprava programa,…). 

1. Splošna določila

Ti splošni pogoji in navodila za turistična potovanja so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta turistična agencija Eurora d.o.o. (v nadaljevanju Agencija Eurora) oz. v njenem imenu pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje v organizaciji Agencije Eurora. V kolikor je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oz. prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko spletnega obrazna na internetu naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani Bananaway.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo potovanja ali druge storitve Agencije Eurora in se nanjo nanašajo navedeni splošni pogoji.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa Agencija Eurora kot posrednik in potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Ti splošni pogoji tudi ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (če je vključeno v ceno potovanja), kjer Agencija Eurora ravno tako nastopa le kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

2. Prijava

Za razpisno potovanje v organizaciji Agencije Eurora se potnik lahko prijavi na potovanje preko spletne prijave, telefonske prijave, prijave preko emaila ali katerikoli pooblaščene agencije.

Program potovanja objavljen na spletni strani www.bananaway.si velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. Potnik izpolni prijavnico na spletni strani www.bananaway.si, s katero potrdi splošne pogoje poslovanja.

Po prijavi potnik prejme dokument Agencije Eurora (predračun/potrdilo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji predračuna.

S plačilom prvega obroka računa (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Pogoji plačila so sestavni del turističnega potovanja, za večje skupine pa se sklene tudi pogodba. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz IV. točke teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka računa šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.

V primeru posamezne prijave za turistični aranžma lahko potnik prepusti Agenciji Eurora, da mu poskuša najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim si bo delil sobo. Ne glede na to, mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, Agencija Eurora potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi. V primeru, da se na potovanje prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju potovanje odpove, mora drugi doplačati za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.

Agencija Eurora je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Agencija Eurora ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oz. lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

3. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo Agenciji Eurora preko spletnega nakazila ali izvrši plačilo pooblaščeni agenciji oz. ko Eurora prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Na osnovi povpraševanja potnika Agencija Eurora izvede informativno rezervacijo z opcijo največ štiri (4) dni. V tem času mora potnik poravnati vsaj 30% cene potovanja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja (akontacija).

Rezervacija je potrjena, ko agencija Eurora prejme plačilo akontacije. V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana.

Preostali del plača potnik najmanj 45 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. V kolikor je rok do dneva odhoda krajši od 45 dni, mora biti rezervacija poravnana takoj v celoti. V primeru, da preostalega dela cene potovanja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja po teh splošnih pogojih.

Potnik lahko prejme napotnico/voucher šele po celotnem plačilu potovanja. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem potovanju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

Agencija Eurora lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (“obvezno doplačilo na kraju samem”). V tem primeru Agencija Eurora ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke, smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo, v kolikor ni v medsebojni pogodbi s pooblaščeno turistično agencijo dogovorjeno drugače.

4. Cene

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa  do spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo (Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji) lahko Agencija Eurora ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najkasneje do 20 (dvajsetega) dne pred začetkom potovanja. O morebitni spremembi cene potovanja Agencija Eurora potnika pisno obvesti.

Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunavani v tuji valuti, obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan priprave potovanja (planirana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno 20 – 23 dni pred odhodom). Za preračun se vzame tečaj Banke Slovenije.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov cene potovanja, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo Agencija Eurora potniku vrnila vplačani znesek.

Ravno tako Agencija Eurora v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov.

Agencija Eurora lahko v programu navede to dodatno ceno (v obliki “obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov”). Ob prijavi Agencija Eurora potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz gornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

5. Potovanja, kjer agencija Eurora ni organizator potovanja

V primeru, da Agencija Eurora ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu Agencije Eurora mora biti naveden organizator potovanja. Šteje se, da Agencija Eurora prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

6. Aktivnosti

Potovanja že vključujejo izbrane športne aktivnosti in lokalne izkušnje, ki jih potnik s prijavo potrdi. V kolikor se potnik na potovanju odloči, da se aktivnosti oz izkušenj ne bo udeležil, jih lahko izpusti, vendar potnik ni upravičen do povračila stroškov zaradi neudeležbe. 

7. Prilagodljivost programa in aktivnosti vremenskim pogojem

Zaradi narave aktivnih potovanj, ki se izvajajo v naravi in so v veliki meri odvisni od vremenskih pogojev, igrata fleksibilnost in prilagodljivost veliko vlogo.

Čeprav se trudimo slediti zastavljenim programom, ki so bili predstavljeni ob rezervaciji, vas prosimo, da razumete, da so v primeru nepredvidljivih vremenskih razmer potrebne prilagoditve programa. 

Prilagodijo se lahko časovnice izvedbe aktivnosti, v primeru nezmožnosti izvedbe programa zaradi vremenskih pogojev pa se aktivnosti lahko nadomestijo z drugimi aktivnosti, ki jih v danih vremenskih razmerah lahko izpeljemo. Za spremembe programa ne nudimo vračil denarja ali možnosti prestavitve aktivnosti. 

8. Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu turističnemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni turističnega aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Eurora v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

9. Potnikova sprememba turističnega aranžmaja

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, s katero je rezerviral potovanje, do 48 ur pred odhodom, spremeni svoje osebne podatke (ime, priimek in datum rojstva). V primeru spremembe Agencija Eurora potniku zaračuna administrativne stroške v višini 30,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar potovanje obsega tudi organiziran prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Kot sprememba potovanja se smatra vsaka sprememba, ki povzroči izpis nove napotnice/voucherja. V primeru spremembe se upoštevajo prodajne cene, ki veljajo na dan spremembe. Sprememba potovanja, ki ne zahteva izpisa nove napotnice/voucherja, se ne zaračunava.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Agencijo Eurora, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi s strani Agencije Eurora zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

10. Potnikova odpoved turističnega aranžmaja

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V kolikor potnik odpove potovanje na svojo željo, je upravičen do povračila določenega dela vplačanega zneska, Agencija Eurora pa ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi.

Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal turistični aranžma. Ne glede na višino vračila, v vsakem primeru Agencija Eurora zadrži administrativne stroške, ki so nastali z rezervacijo in administracijo uporabnikove prijave v višini 20 EUR.

Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

 • odpoved do 60 dni pred odhodom – 10 % od cene potovanja;
 • odpoved od 59 do 45 dni pred odhodom – 15 % od cene potovanja;
 • odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom – 30 % od cene potovanja;
 • odpoved od 29 do 20 dni pred odhodom – 50 % od cene potovanja;
 • odpoved od 20 do 15 dni pred odhodom – 80 % od cene potovanja;
 • odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom ali neudeležba brez odpovedi – 100 % od cene potovanja;

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava Agencija Eurora v odstotkih od celotne cene potovanja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Agencija Eurora lahko zaračuna potniku tudi vse dodatne dejanske stroške, ki jih je imela s prijavo potnika in jih zaradi odpovedi turističnega aranžmaja s strani potnika ne bo mogla povrniti.

Za skupine se lahko odpovedni riziko s posebno pogodbo opredeli tudi drugače.

Višina stroškov odpovedi potovanja, kadar Agencija Eurora ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Agenciji Eurora narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Agencija Eurora oz. pooblaščena oseba lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih opojnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje, varnost ali premoženje sebe in/ali drugih udeležencev. Agencija Eurora v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Agencija Eurora bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzroči potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih opojnih substanc.

Prekomerne ali pomanjkljive vetrovne razmere niso razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Agencija Eurora v primeru odpovedi turističnega aranžmaja s strani potnika zaradi vetrovnih razmer ravna v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi turističnega aranžmaja.

11. Zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja (riziko odpovedi)

Vsak potnik lahko samostojno skleni zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje si potnik skleni v roku 24 ur od nakupa turističnega aranžmaja oziroma letalske/ladijske karte. Splošni pogoji.

Vsak potnik lahko skleni tudi celostno zavarovanje Evropsko turistično zavarovanje – celostno zavarovanje potovanja, ki krije:

 • odpoved potovanja,
 • prekinitev potovanja,
 • poškodbo, tatvino ali uničenje prtljage,
 • iskanje in reševanja zavarovanca,
 • zdravstvene storitve v tujini,
 • nezgodno zavarovanje,
 • osebno odgovornost zasebnika na potovanju,
 • 24-urno asistenco.

Pogoji so razpisani na naslednji strani.

12. Odpoved turističnega aranžmaja ali sprememba programa

Agencija Eurora si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 8 dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov določeno v programu. Agencija Eurora si pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi morala potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za Agencijo Eurora pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane/znane.

Agencija Eurora si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda na potovanje, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju itd.), na katere Agencija Eurora ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se Agencija Eurora ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.

Agencija Eurora lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Agencijo Eurora, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Agencije Eurora.

V primeru, da Agencija Eurora odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru, da Agencija Eurora odpove potovanje potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana.

O kakršni koli naknadni spremembi programa Agencija Eurora potnika obvesti nemudoma. Agencija Eurora ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov oz. drugih sredstev javnega prevoza, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da situacija na lokaciji turističnega aranžmaja Agencija Eurora ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Agencija Eurora potnika namesti v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Organizator programa ima pravico do spremembe programa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali jih kako drugače preprečiti. V primeru slabega vremena, ko organizator zaradi zagotavljanja varnosti aktivnosti ne more izvesti, se predvidene aktivnost zamenjajo z alternativnimi aktivnosti na destinaciji. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki jih je potnik rezerviral, veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar potnik odpotuje domov v jutranjih urah, mu kljub plačanemu »polpenzionu«, »polnemu penzionu« ali »all inclusivu« odpade pravica do povračila za zajtrk, kosilo ali večerjo. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

13. Namestitev

Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure zjutraj oziroma se lahko v sobo vseli po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali višje kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Agencija Eurora ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

14. Sobe

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (enoposteljna soba, individualna uporaba sobe z več kot eno posteljo, pogled na morje, balkon, udobje, lega, orientacija, določeno nadstropje itd.), si bo sobo delil z drugimi popotnikom in bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za namestitev gostov v dotičnem hotelu.

Slike sob v katalogu ali promocijskih materialih so le primeri sob. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v sobi z oznako 1/2+1 ali 1/2+2 mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo z enim ali dvema dodatnima ležiščema, pri čemer nastanitev tretje oziroma četrte osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Število sob tipa 1/2+1 ali 1/2+2, kjer ima en otrok do določenega leta starosti brezplačno bivanje je omejeno. Potnik je ob rezervaciji turističnega aranžmaja seznanjen z dejansko razpoložljivostjo teh sob. V kolikor Agencija Eurora naknadno pridobi dodatne sobe tipa 1/2+1 ali 1/2+2, veljajo za te dodatne sobe drugačni popusti, s katerimi je potnik seznanjen ob rezervaciji. Višina popusta je odvisna od hotela.

15. Kategorizacija objektov

Kategorizacije namestitvenih objektov so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, zato Agencija Eurora zanje ne odgovarja. Agencija Eurora lahko ob posameznem objektu poda svojo oceno, ki je le informativne narave in je posebej označeno, da gre za oceno Agencije Eurora.

16. Potovalni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven in ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila paziti sam in Agencija Eurora za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna Eurora po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Agencija Eurora, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje Agencije Eurora pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Agencije Eurora potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik vizum ureja sam, kadar Agenciji Eurora ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku, ki je določen v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, železniški, avtobusni) je potnik ob prijavi dolžan posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za vse nastale stroške udeležencem potovanja odgovarja zgolj potnik sam.

V kolikor potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu odtujeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

17. Carinski predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki v zvezi s tem nastanejo njemu, sopotnikom, Agenciji Eurora in drugim.

18. Zdravstveni predpisi

Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. Agencija Eurora ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za s tem povezane stroške.

19. Obvestila pred odhodom/potovanje

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova neprejete pošte Agencija Eurora ne bo upoštevala.

20. Prtljaga

Za prevoz prtljage niso odgovorni organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Za prevoz posebne prtljage, kot so kitesurf, sup, kolo, surf, golf oprema itd. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Agencija Eurora ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oziroma drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

21. Prevozi – točnost prevoznikov

Agencija Eurora ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Agencije Eurora je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Agencija Eurora ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva.

22. Prevozi – okvara vozil

V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, se plačana prevoznina potniku povrne.

V primerih tehnične okvare, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, potnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika. Potnik se odpoveduje vsem ostalim zahtevam za odškodnino do posrednika in prevoznika.

Če je prevoz prekinjen zaradi drugih izrednih vzrokov, za katere potnik ne odgovarja (razen višje sile), ima potnik pravico zahtevati, ali da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj, plačana prevoznina pa se naročniku vrne, ali da potnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo prevoznine.

Potnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če ne dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika, s čemer se potnik izrecno strinja in se odpoveduje vsem zahtevkom do prevoznika ali posrednika iz tega temelja.

23. Informacije

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, Agencije Eurora ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije, objavljene na internetu in v promocijskih materialih, katerih vsebina je animacijske narave in jih Agenciaa Eurora posredujejo potniki z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato Agencije Eurora ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled teh fotografij.

24. Reklamacije

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Agencije Eurora (ali sedež Agencije Eurora na dežurni številki 040 238 756) na kraju samem, ko se zgodijo.

V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.

Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Agencija Eurora poznejše reklamacije ne bo upoštevala. V kolikor reklamacije ne more rešiti na krajem samem, je dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb.

Na osnovi le-teh lahko vloži reklamacijo najkasneje v 2 mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. Reklamacija se ne upošteva tudi v primeru, če gost ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), imena hotela ali številke sobe, številke apartmaja oziroma bungalova.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov Agencija Eurora d.o.o., Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana. Brez pisne reklamacije Agencija Eurora ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Prav tako Agencija Eurora ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot je zgoraj navedeno – na sedež agencije. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Agencija Eurora take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi Agencije Eurora ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do reklamacije v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, če ima Agencija Eurora pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim zahtevkom.

25. Uporaba podatkov

Agencija Eurora vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smatra se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

26. Razreševanje spora

Za reševanje spora med strankama je pristojno sodišče v Ljubljani.

Agencija Eurora d.o.o. Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana.

V Ljubljani, 20. maj 2018

SPLOŠNI POGOJI ŠOLE KAJTANJA IN SUPANJA

1. Splošna določila

Bananaway splošni pogoji poslovanja veljajo med podjetjem Eurora d.o.o, ponudnikom storitev v okviru blagovne znamke Bananaway (v nadaljevanju »ponudnik«), in osebo, ki kupuje storitve – tečaje kajtanja in supanja (v nadaljevanju »kupec«).

2. Prijava, cena, plačilni pogoji

Prijava

Program tečaja je objavljen na spletni strani www.bananaway.si in velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se kupec lahko prijavi na tečaj telefonsko, preko spletnega mesta ali osebno. V primeru telefonske prodaje, osebne prodaje ali prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma osebno ali preko spletnega obrazna na internetu naročil tečaj. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani Bananaway.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Splošni pogoji poslovanja so kupcu na zahtevo pri ponudniku na voljo tudi v času po opravljeni storitvi. Kupec lahko pod utemeljenimi razlogi in dejstvi od ponudnika zahteva prevod splošnih pogojev poslovanja v jezik, ki ga kupec razume, a je dolžan ponudniku v primeru, da ponudba ali pogodba ni bila objavljena v tem jeziku, povrniti morebitne nastale stroške.

Osebe mlajše od 18 let se lahko na tečaj prijavijo le ob predložitvi pisnega dovoljenja staršev ali skrbnikov.

Cene

Veljavne cene so razvidne iz cenika na spletnem mestu ponudnika. V cenah za storitev je že vključen davek na dodano vrednost.

Plačilo

Po prijavi na tečaj, naročnik prejme predračun. V primeru kite tečaja, mora kupec takoj ali najkasneje v roku treh (3) dni po prijavi plačati akontacijo 30%. S plačilom akontacije si kupec zagotovi mesto na tečaju. Plačana akontacija predstavlja garancijo dela inštruktorju in se vedno zadrži. V primeru sup tečaja naročnik plača tečaj v celoti. Prijava potnika je zavezujoča.

Plačilo preostalega 70%zneska izvede kupec v enkratnem znesku na podlagi izdanega računa, na transakcijski račun ponudnika ali v gotovini najkasneje en mesec pred pričetkom tečaja. Za plačilo se šteje dan, ko ponudnik prejme preostalo plačilo. S tem dnem ponudnik kupcu potrdi prijavo. Če kupec ne poravna obveznosti v navedenem roku prijava ni opravljena.

3. Odgovornosti in dolžnosti kupca

Kupec se udeležuje tečaja na lastno odgovornost. Odgovoren je za vso nastalo škodo pri sebi, na izposojeni opremi ter tuji opremi in stvareh, prav tako pa tudi za škodo, povzročeno tretjim osebam.

Kupec je dolžan skrbeti za lastno varnost, varnost ostalih udeležencev tečaja, ter tretjih oseb, ki se nahajajo na mestu izvajanja tečaja. Kupec je dolžan skrbeti za opremo, ki jo uporablja ob izvajanju tečaja na način, kot ga določi ponudnik. Kupec mora upoštevati varnostna navodila inštruktorjev, ki izvajajo tečaj. Kupec se lahko tečaja udeleži le v ustreznem psiho-fizičnem stanju, katerega lahko presoja inštruktor. Kupec se mora med izvajanjem tečaja vzdržati uživanja alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

Kupec mora imeti pred začetkom udeležbe tečaja sklenjeno ustrezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

V času izvajanja tečaja lahko ponudnik posodi kupcu v uporabo opremo. Kupec se zavezuje, da bo opremo uporabljal v skladu z navodili ponudnika, navodili za uporabo s strani proizvajalca opreme, v skladu z osnovnim namenom uporabe in da bo z opremo ravnal skrbno ter kot dober gospodar.

Kupec ponudniku jamči in odgovarja za morebitne poškodbe, ki so na opremi nastale v času njegovega najema oz. uporabe, za poškodbe povzročene s strani tretje osebe, ter za izgubo ali odtujitev opreme v času najema. Vse morebitne poškodbe, izgubo ali odtujitev opreme mora kupec nemudoma sporočiti ponudniku. Stroške popravil tako poškodovane, izgubljene ali odtujene opreme, ki so nastale zaradi ravnanja kupca, ki ni v skladu z zgornjimi opredelitvami, ali zaradi neupoštevanja navodil in opozoril ponudnika, krije kupec.

Če kupec zamudi dogovorjeni termin za opravljanje tečaja ali se v treh mesecih niti enkrat ne odzove vabilu na opravljanje tečaja mu ponudnik ni dolžan vrniti akontacije ali kupnine za tečaj in je lahko izbrisan iz seznama tečajnikov.

4. Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil izvajanje tečaja v skladu z opisom posameznega tečaja na spletnem mestu ponudnika.

Pomanjkanje vetra ali drugi vremenski vplivi, ki na kakršen koli način preprečujejo izvedbo tečaja niso razlog za odpoved tečaja in ponudnik iz tega razloga kupcu ni dolžan vrniti kupnine za tečaj, lahko pa mu ponudi nadomestni termin v času razpisanih terminov.

5. Odpovedi, spremembe, reklamacije in pritožbe

Kupec ima pravico do odpovedi tečaja, o čemer je dolžan pisno obvestiti ponudnika. Odpoved udeležbe na tečaju mora biti kupec sporočiti ponudniku najmanj 14 (štirinajst) dni pred predvidenim terminom izvajanja tečaja.

Ponudnik ima pravico zadržati akontacijo 30% in s tem pokriti administrativne in druge stroške (prevozne, logistične, inštruktorske…), ki so nastali s prijavo in odpovedjo tečaja. V primeru, da je ponudnik o odpovedi obveščen manj kot 14 (štirinajst) dni pred predvidenim začetkom tečaja, lahko zaračuna storitev v celotni vrednosti. Kupec lahko ponudnika zaprosi za spremembo termina izvedbe tečaja. Ponudnik je spremembo dolžan omogočiti le če so v določenem razpisanem terminu še prosta mesta, sprememba pa nikakor ne sme povzročiti dodatnih stroškov ali organizacijskih težav.

Kupec lahko svojo udeležbo na tečaju med izvajanjem in trajanjem kadarkoli prekine s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru kupec ni upravičen do nikakršnega povračila kupnine. Kupec je upravičen ob predhodnem obvestilu in odobritvi ponudnika, brez dodatnih stroškov prenesti udeležbo na tečaju na tretjo osebo, za katero veljajo isti splošni pogoji kot za kupca.

Ponudnik si pridržuje pravico do popolne ali delne odpovedi določenega razpisanega termina tečaja, če pred ali med izvajanjem tečaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odstraniti ali se jim izogniti, ter so razlog, da ponudnik storitve ne bi ponudil kupcu, če bi zanje vedel. Enako velja tudi v primeru premajhnega števila prijavljenih oseb na tečaj v določenem razpisanem terminu. V takih primerih ima kupec pravico, da se udeleži tečaja v drugem razpisanem terminu ali da zahteva povračilo celotne že plačane akontacije ali kupnine.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne spremembe programa, ki bi lahko nastale zaradi nastopa višje sile med izvedbo tečaja. V teh primerih lahko ponudnik kupcem zagotovi tečaj v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

Kupec mora morebitne nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju tečaja navesti in sporočiti ponudniku takoj po njihovem nastanku. Opozorilo mora biti takoj naslovljeno na inštruktorja ali predstavnika ponudnika na lokaciji izvajanja tečaja. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, kupec pa napake ni navedel in sporočil na zgoraj opisani način, se šteje, da se je kupec strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacijskih zahtevkov ali zahtevkov po znižanju cene storitve oziroma plačilu odškodnine.

6. Osebni podatki in ostale Informacije

Kupec se s prijavo in plačilom akontacije ali kupnine strinja z uporabo svojih osebnih podatkov v namen izvedbe tečaja in za potrebe ponudnikovega trženja, prodaje in obveščanja o ostalih ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o kupcu varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kupec lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da le-ta preneha uporabljati njegove podatke za izvajanje trženjskih aktivnosti in obveščanje o ostalih ponudbah.

Informacije, ki jih kupec dobi neposredno ustno od inštruktorjev ali predstavnikov ponudnika, le tega ne zavezujejo bolj kot navedbe v objavljenem programu. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba, ki je sestavljena v pisni obliki.

Navedbe statističnih vrednosti vremenskih podatkov v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija kupcu, zato ponudnik ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

V Ljubljani, 20. maj 2018

Splošni pogoji odpovedi posameznih aktivnosti – sup izletov ali tečajev po Sloveniji

Spodaj so opisani pogoji odpovedi posameznih aktivnosti (sup izletov ali tečajev) ki so razpisani na različnih lokacijah po Sloveniji. V primeru prijave na izlet ali potovanje, ki vključuje več kot eno aktivnost (še nočitev, prevoz, dodatne aktivnosti, program itd) veljajo pogoji turistične agencija Eurora d.o.o.

1. Postopek odpovedi aktivnosti – sup izletov

Vsa komunikacija, ki se nanaša na preklic rezervacije sup izleta mora biti naslovljena s strani osebe, ki je rezervacijo sup izleta izvedla in posredovana v pisni obliki preko e-maila na info@bananaway.si. Preklic sup izleta mora biti potrjen s strani predstavnika Bananaway ekipe preden sledijo nadaljnji postopki.

2. Stroški odpovedi aktivnosti – sup izletov

Stroški odpovedi, ki jih Bananaway ekipa zadrži so namenjeni le pokrivanju direktnih stroškov, ki jih Bananaway ima s preklicem sup izleta.

 • Več kot 21 dni pred začetkom programa: 100% povračilo plačila
 • 21 dni do 7 dni pred začetkom programa: 80% povračilo plačila
 • 6 dni do 2 dni pred začetkom programa: 60% plačila
 • Manj kot 48 ur pred začetkom programa: 0% plačila

3. Odpovedi povezane s slabimi vremenskimi pogoji

Posamezne aktivnosti kot so sup izleti ali tečaji po Sloveniji se izvajajo vedno, razen v ekstremnih vremenskih pogojih kot so močan dež, močan veter. Bananaway sup inštruktorji pazljivo in pozorno spremljajo lokalne vremenske napovedi in odločijo, v kolikor je potrebno izlet odpovedati.

Z rezervacijo izleta ali tečaja priznavate in sprejemate te splošne pogoje, razumevajoč, da so postavljeni z namenom, da bi vašo varnost postavili na prvo mesto in zagotovili najboljše možno doživetje aktivnosti.

Zagotavljanje varnosti udeležencev je na prvem mestu. V primeru preklica sup izleta ali tečaja zaradi neugodnih in nevarnih vremenskih pogojev vam nudimo dve možnosti:

 • Ponovna rezervacija: skupaj z vami bomo našli nov datum za izlet ali tečaj, tako da boste še vedno lahko doživeli izkušnjo, katere ste se veselili.
 • Voucher za Bananaway: kot alternativo vam ponujamo možnost, da vašo rezervacijo pretvorimo v kredit. To vam omogoča, da si sami izberete prihodnji datum, ki ustreza vašemu urniku.
 • Vračilo denarja: v kolikor prenos izleta ne bo mogoč, bomo vplačani znesek v celoti povrnili.

Do povračila vplačanega zneska niso upravičeni tisti, ki se aktivnosti zaradi vremena sami niso odločili udeležiti, Bananaway pa bi sicer izlet izvedla.

Dodatni stroški in odgovornosti:

Če je potreben preklic aktivnosti zaradi vremenskih pogojev, opozarjamo, da ne prevzemamo odgovornosti za morebitne stroške, povezane z organizacijo ter morebitnimi rezervacijami in stroški, ki ste jih zaradi sup izleta ali tečaja izvedli v naprej pri drugih ponudnikih turističnih aktivnosti. 

GDPR – SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Vse informacije in gradiva (pisna kot slikovna) na spletnih straneh www.bananaway.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Eurora d.o.o. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.bananaway.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Eurora d.o.o.

1. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Eurora d.o.o. (lastnik spletnega mesta) se zavezuje, da podatkov, ki nam jih boste podali preko spletnih strani ali na kakšen drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. Vsi vaši podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so nam bili posredovani. Vaši podatki bodo tudi skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Namen uporabe vaših podatkov bo eksplicitno določen pred oddajo vsakega vašega podatka.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

2. Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke (ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, podatek o dogodku, ki sem se ga udeležil/-a, kraj in datum dogodka) upravljavec Eurora d.o.o., Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana, info@bananaway.si, obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za vodenje evidence o udeležencih dogodkov, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik;
 • za pošiljanje e-poštnih sporočil z namenom obveščanja o produktih, novostih, storitvah kot tudi dogodkih, hkrati pa tudi za pošiljanje koristnih informacij;
 • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev produktov in storitev;
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;
 • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
 • za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal;
 • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo sporočila z različno vsebino), z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.

3. Pravice uporabnikov

V podjetju Eurora d.o.o. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato  zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, zagotavljamo naslednje pravice:

Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Umik soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od podjetja Eurora d.o.o. lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Popravek podatka: Zahtevate lahko popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve: Zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga podjetje Eurora d.o.o. potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  • vaših podatkov podjetje Eurora d.o.o. ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko podjetje Eurora d.o.o. preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo mora podjetje Eurora d.o.o., kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesti drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Ugovor: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od podjetja Eurora d.o.o. imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Vložitev pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
  Izbris podatkov: Od podjetja Eurora d.o.o. lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:

  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

5. Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti, a žal kljub temu ne moremo jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh navedenih informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

6. Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani z namenom podajanja celovitih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.bananaway.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži Eurora d.o.o.

7. Družabna omrežja

Eurora d.o.o ni odgovorna za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram.

8. Cene

Vse cene na spletni strani so v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV).